TvořeníVysoké školy a univerzity

Profesionální právní etika: druhy, kód, pojem

Z velkého množství moderních odrůd profesionální etiky by měla být přidělena legálně. Tato kategorie je úzce spojena s právní činnosti, v nichž tento proces je často váhají lidských životů. Jaký je právní etika? ее сегодня возрастает или угасает? Jeho hodnota se zvyšuje dnes nebo zemře? Proč? Tyto a další neméně důležité otázky budou zodpovězeny v procesu seznámení s materiály předmětu.

Právní etika: Koncept

– это особая категория, ведь соответствующую деятельность продвигают специалисты разных профессий юридической направленности. Právní etika - speciální kategorie, protože příslušné činnosti jsou podpora specialistů různých profesí právní orientační. Mezi nimi, státní zástupci, právníci, vyšetřovatelé, soudci, zaměstnanci orgánů vnitřních věcí, národní bezpečnosti, právníků, celníky, notáře, daňové policie, a tak dále.

Je důležité si uvědomit, že pro každou ze zastoupených profesí nyní provozovat své kodexy profesionální etiky, pokud jde o hodnoty zaznamenané v různých předpisech a nástrojích. , судьи, прокурора и множество других категорий. To znamená, že zákon představuje etický právník, soudce, státního zástupce, a mnoho dalších kategorií. Je třeba poznamenat, že počet kódů v platnosti dnes se skládá z následujících položek:

  • Soudní kodex chování.
  • Code of Honor soudců Ústavního soudu.
  • Pravidla profesní etiky, pokud jde o právníka.
  • в плане чести сотрудников органов и соответствующих подразделений внутренних дел. Kodex právní etiky, pokud jde o cti a zaměstnanců příslušných oddělení vnitra.
  • Přísaha zastupitelství.
  • Normy o trestní zákoník a trestní řád.

юриста невозможна без документов, перечисленных выше. Takže profesionální právní etika právník je nemožné, aniž by výše uvedených dokumentů. Kromě toho, důležitou roli hraje kmenové standardy morálky, které nejsou zaznamenány v kódech. V každém případě byste měli mít na paměti.

– не что иное, как разновидность профессиональной этики, которая представляет собой организованную совокупность нормативов поведения сотрудников юридической области. Bylo by vhodné k závěru, že právní etika - není to jiné, jako jakési profesní etiky, který je uspořádaný soubor pravidel chování pro právní oblasti. Ten, tak či onak, jsou stanoveny v nařízení, zákonů a přísahy, které upravují, jak servisní a off-duty chování pracovníků.

Obsah právní etiky

в силу специфики деятельности сотрудников юридической области содержит судебную, прокурорскую, следственную, адвокатскую этику, этику сотрудников органов внутренних дел, а также государственной безопасности, включая разнообразные структурные подразделения, юридические службы предприятий, акционерные общества и фирмы, а также этику преподавателей юридически направленных учебных заведений и ученых-юристов. Jak se ukázalo, že systém právní etiky, protože specifické aktivity zaměstnanců právní oblasti zahrnuje soudů, státních zastupitelství, vyšetřování, právní etika, etika, policisty, stejně jako veřejné bezpečnosti, včetně různých konstrukčních celků, právní služby společnosti, akciové společnosti a podniky, stejně jako etika učitelé legálně zaměřen vzdělávací instituce a právní učenci.

Je důležité si uvědomit, že další integrace a specializace právní aktivity může vést ke vzniku nových typů právnických etiky. Dokonce i dnes, například, tam je otázka etiky advokáta-programátor nebo uživatele počítače.

не сводится к одной лишь судебной этике. Mimochodem, profesionální právní etika se neomezuje pouze na jeden soudcovské etiky. Mimochodem, tato pozice v historii zvláštní místo. To znamená, že autoři „Příručky soudce“, který byl publikován v roce 1972, před soudní etiky jako „široký, generický termín, který pokrývá činnost nejen soudců, ale i vyšetřovatelé, státní zástupci, advokáti, osoby, které provádějí prvotní šetření a jiných osob, které podpora spravedlnosti „(strana 33“ Příručka soudce „). Autoři této knihy přišla především ze základního místa soudnictví v obecném systému státních orgánů vynucování práva přírody. Kromě toho desátý článek ruské ústavy soudnictví - a to, že jiné, jako speciální pobočky vlády.

Proto právní etika přirovnat ke spravedlnosti?

приравнивалась к судебной? Proč profesní etika právní činnost byla rovna soudnictví? Základem pro to lze spatřovat v tom, že v souladu s článkem 118 ústavy, práva v Ruské federaci se provádí výhradně soudní orgány prostřednictvím ústavní, občanské, správní a trestní řízení. Takže všechny činnosti subjektů vztahů profesionální a právní povahy, které předchází řešení sporů týkajících se práce na soudnictví. Jinými slovy, to se provádí za produkt spravedlnosti pro konkrétního případu.

были сформированы на основе судебной этики. Takže, všechny druhy právních etiky byly vytvořeny na základě soudních etiky. Založila společný cíl, tedy tak či onak, v souvislosti s činnostmi vyrobené všemi donucovacích orgánů; podobnost morální a profesní požadavky pro subjekty této činnosti, a se stal hlavním faktorem, který přispívá ke vzniku takového upevňování termínu jako soudcovské etiky. Mimochodem, to je často definována jako „věda o morálním kořenům soudní a jiné, související, činnosti.“

Se vší zcela zasloužený respekt k soudnictví jako důležitý článek v systému státní bezpečnosti jako celek, týkající se ochrany oprávněných práv a zájmů právnických i fyzických osob, jejichž činnost nemohou pokrýt všechny aspekty, a to bez výjimky, týkající se mnohostranná a ambiciózní pokud jde o pochopení právní kroky. являются лишь разделами профессиональной этики специалистов юридической сферы. To je důvod, proč všechny druhy právních etiky jsou jedinými úseky profesní etiky specialista právní oblasti. Je třeba dodat, že situace se vztahuje i na soudcovské etiky.

Analýza jiných podobory etiky

, помимо судебной, включает и иные подотрасли. Jak již bylo uvedeno, etika právní činnosti, kromě soudnictví, a obsahuje další dílčí sektory. To zahrnuje etiku právníka (právník, obchodní ředitel); a právní etika, který je určen na pomoc podezřelého, žalovanému, žalovanému, nebo oběť, v souladu s jejich kvalifikací (právníci etika); a právní etika expert, řeší zločiny a vyrábějící vyšetřování trestné činnosti a tak dále.

Na podzim roku 1901 Anatolij Fjodorovič Koni nastavit začátek čtení kurzu v souvislosti s trestním řízením. Akce se konala v Alexander lyceum. ». V roce 1902, ve Věstníku Ministerstva spravedlnosti vydával jeho inaugurační přednášku s názvem „etické principy ve vztahu k trestnímu řízení“, jak podtitul sloužil jako frázi „Vlastnosti právní etiky.“ V následující kapitole, je vhodné, aby diskutovali o morální právo, které definují každý z dosud známých typů právních etiky.

morální pravidla

, адвоката, судьи, прокурора и так далее) вместе с моральными принципами общей направленности наделен еще и специфическим набором правил нравственности. Každý typ právní etiky (např právní etiky advokát, právník, soudce, prokurátora, atd.), Spolu s morálními principy obecného orientaci a je obdařen více specifickým souborem morálních pravidel. Ten, stejně, vzhledem k charakteristikám právní činnosti. Z tohoto důvodu legálně můžeme mluvit o vědeckých směrů, v souladu s nimiž studium nejen soudní, ale i vyšetřování, právní etiky, a tak dále. в данном случае является базой, на которой формируются представленные разновидности. Kromě toho, právní etika v tomto případě je základem pro vytvoření různých zobrazení.

Bylo by vhodné, aby k závěru, že obohacení obsahu každého druhu - není to jiné, jako kvalitativní a kvantitativní zlepšení znalostí o právních etiku jako celek. V tomto případě je nutné se nikdy ztrácet ze zřetele skutečnost, že morální normy profesních a etických požadavků, které jsou základem druhů a která se vztahuje na příslušné zúčastněné strany, jsou stanoveny zákonem a uveden do vynucování práva, která tak či onak, vztahující se k tématu.

любого из видов включает исключительно нормы нравственности и отношения, возникающие в процессе осуществления актуальной юридической деятельности конкретного специалиста юриста, будь то судья, адвокат, прокурор или представители иных профессий данной категории. To je důvod, proč profesionální etika advokacie v některém z druhů zahrnuje pouze morálku a vztahy vzniklé při provádění příslušných právních činností určitého specializovaného právníka, ať už se jedná o soudce, právník, zástupce nebo členy jiných profesí v této kategorii. Prezentovány v poloze kapitole, každopádně vyžadovat studium obecných požadavků, které obvykle platí pro advokáty, bez ohledu na jejich specializaci.

Kodex etiky právních

Podle kodexu profesionální etiky advokátů by měla být chápána jako systém morálních principů, které se nacházejí ve středu své činnosti, a slouží jako vodítko při filozofické a metodologické úrovni. Důležité je, poskytnout úplný seznam morálních zásad považovaných za specialistu je nemožné, protože každý člověk je jedinečný, takže každý člověk může být nositelem většího či menšího počtu těchto morálních principů v různých kombinacích.

Nicméně, dnes zdůraznila klíčové morální principy, bez nichž advokát nemůže probíhat v právním státě. Byli to oni, kdo tvoří obsah kodexu ve vztahu k činnosti profesionálního právníka. Je vhodné vzít v úvahu příslušné odstavce v detailu.

Právního státu a humanity

, как верховенство права, означает осознание профессионалом юридической области собственной миссии служения закону и праву, а также соблюдение законности. Takové pravidlo právní etiky, právního státu, znamená, že uznávání odborné právní pole své poslání sloužit právu a předpisů, jakož i právního státu. Například, právník v praktického hlediska nelze identifikovat definici práva a práva, nicméně, a neměla by bránit tyto podmínky. Je třeba poznamenat, že tím či oním způsobem, že se zavazuje, že informace uvedené v následující úvahy: právo v jakémkoli stavu práva je spravedlivé, právní a podléhá přísnému provedení. Kromě toho, i když v souvislosti s jednotlivými právními předpisy, v souladu se znaleckým posudkem nesdílím myšlenku právního státu, zavazuje se podporovat dodržování všech ustanovení tohoto právního úkonu. Takové okolnosti v některých ohledech odráží zásada přednosti zákona, zákona o soudržnosti, která v žádném případě nemůže být vyvrácen. Tak, to je profesionální právníci jsou povoláni k boji s nihilismu, právní anarchie, stejně jako bytí strážci zákona a „zaměstnanců“ na pravé straně.

содержит непременно гуманное отношение ко всем людям. Kromě právního státu, právní etika nutně obsahovat humánní zacházení se všemi lidmi. Tento princip je obsažen v kodexu profesionální etiky. Je důležité si uvědomit, že se klade důraz na následující ustanovení: jediný vysoký kvalifikace (tj diplom a post-certifikace) nestačí, aby se stal profesionálním důstojník legální práce. Proto je důležité mít na paměti, že vážná hodnota obdařen svou starostlivou postoj absolutně každý člověk, kterému odborníci potýkají při plnění svých povinností. Je třeba mít na paměti, že všichni lidé, kteří v souladu s vlastní činnosti rodiny komunikuje právník (což zahrnuje obětí, svědků, žalovaným, podezřelých a tak dále), považují to nejen jako umělec konkrétních profesních rolí, ale také jako člověka s některými charakteristiky kladném a záporném směru.

Je důležité si uvědomit, že každá osoba, která v důsledku určitých okolností komunikovat s soudce, státního zástupce nebo právník očekává se od nich, jako profesionální (kvalifikovaných) cel a respektování sebe i své problémy. Poté, co všechny právní kultury se hodnotí podle jeho postoj k naprosto každého jednotlivce. Takže, vzhledem k umístění profesionální identity se všemi jejími problémy vám umožní vytvořit speciální atmosféru psychologického hlediska, jakož i s cílem zajistit úspěch v právní věci.

Co je třeba rozumět zacházení s lidmi s úctou? Humánní zacházení - ne, že jiná, jako vztah kde, v praxi (v souvislosti s některými motivy a akcí), tak či onak, uznávané důstojnost jednotlivce. Pojem souvislosti, že převládala ve veřejné mysli, navrhuje následující kategorie: stejná práva, spravedlnosti, důvěru v lidi, což je nejvyšší úroveň uspokojení lidských zájmů, pozornost k přesvědčení lidí a jejich problémy, zdvořilost, citlivost, pochoutka.

Realizace nápadů do praxe

Bohužel, z praktického hlediska, myšlenka, že důstojnost a čest člověka - především dnes není plně zachyceno právníků. Mimochodem, a to zejména tato situace je typická pro zaměstnance moderní donucovacích orgánů.

Často se policisté porušují práva obětí v procesu svých činností prostřednictvím obvyklého opomenutí - nezahájení trestního řízení a evidenci trestných činů navzdory existenci dostatečných důvodů pro toto. Je důležité si uvědomit, že tyto vztahy nepřeberné újmu „advokát-klient“ je aplikováno přes byrokratické myšlení řady „služebníků se zákonem.“ Faktem je, že v případě takového myslícího člověka v advokacii nemá místo. Mimochodem, pro jednotlivé byrokrata - někdy skvělý nástroj k řešení problémů důležitých pro komunitu. Nicméně, jako pravidlo, muž pro něj - to je překážkou v cestě řešení těchto problémů. Tak nastane situace: v zájmu veřejného blaha a zájmů byla porušena práva konkrétního jedince.

Byrokracie je vždy nedemokratický charakter, ale ve vymáhání práva, je mnohem nebezpečnější, protože v tomto případě existuje mnoho příležitostí pro potlačení člověka jakožto člověka. Kromě toho se silnou touhou je zde nepozorovaně může smazat hranici oddělující libovůle spravedlnosti. Aby se předešlo těmto okolnostem, je nutné vrátit donucovací původně koncipovaný účel, spočívající v ochraně lidí a posiluje jejich spolehlivého garanta spravedlnosti.

slušnost

, является порядочность. Dalším rysem této kategorie, jako právní etiky, slušnost je. Je to jeden ze základních principů morální dostatečně vysoké úrovni profesionální provádění operací. Tento princip se zpracuje jako organický neschopnost jednat nelidského přírody. Za prvé, použití pravidel zastoupeny prominentně v metodách a technikách používaných právními odborníky ve svých vlastních činnostech.

Je třeba poznamenat, že k dosažení tohoto cíle naprosto každá právnická pracovník zvolí takové techniky a metody, které v žádném případě nejsou v rozporu s právními a morálními normami. Skutečnost, že právní úprava není možné regulovat nejrůznější nuance, které tak či onak, vztahující se k advokátní praxi. To je důvod, proč v některých situacích, dobrého jména nebo dokonce osudu člověka a jeho rodiny závisí na soudci integrity, vyšetřovatel nebo notářem.

Je důležité vědět, co slušnosti inherentní právnických profesí, na základě následujících vlastností: empatii, důvěru, poctivost, integritu. Mimochodem, představila vlastnosti by se měl objevit v naprosto všech druhů vztahů, „advokát-client“, „Head-otrok“, „kolega-kolega“ a tak dále.

důvěra

Pod důvěry by měli pochopit vztah člověka k činům a činností jiné osoby, stejně jako pro sebe. Důvěra je založena především na přesvědčení o správnosti této osoby, čestnost, poctivost, věrnost.

Dnes vedení často vidí pouze ty, kteří provádějí svou vlastní vůli, která má být opravena. Zapomínají, že jsou to především lidé s charakteristickými pozitivními a negativními vlastnostmi, se svými obavami a problémy. V této situaci se podřízený necítí nutně, nemůže se cítit plně osobně, zvláště když úřady často projevují hrubost vůči němu.

Mimochodem, taková nesnesitelná situace, tak či onak, v týmu vytváří takové podmínky, podle kterých se hrubost a nerozvážnost přenáší na komunikaci s kolegy a jinými lidmi. Je důležité říci, že pro to, aby se tomu zabránilo, vedení musí neustále projevovat obavy každého člena týmu. Takže někdy se jen musí zeptat na rodinné problémy podřízeného; Vyjasnit jeho stanovisko k otázkám, které se tak či onak týkají organizace pracovního procesu; Dej mu objektivní hodnocení jako odborník. Výjimečně v případě takového přístupu podřízený upřímně uvědomuje, že zájmy daného případu nejsou nic jiného než jeho vlastní zájmy. Pak je dosaženo nejúspěšnějšího výsledku společné odborné činnosti v právní oblasti. To musí být vždy zapamatováno a samozřejmě v praxi řízeno tímto principem.

Jak vidíme, profesionální etika je velmi důležitá nejen pro odborníka, ale také pro jeho podnikání a blízké spolupracovníky.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.